-

Saturday, December 31, 2011

Saung Katineung


Saban poé minggu mah, réngsé solat subuh téh sok langsung morongkol deui. Béda minggu ayeuna mah, isuk-isuk gé geus leuleumpangan. Méméh balik ka imah, ngahaja nyimpang heula di kebon jagong ki Oleh. Geuning geus leubeut. Geus pada apal kabéh urang dieu mah, mun hayang jagong di kebon ieu kudu daék heula tarung panco jeung Ki Oleh, nu bogana. Teu jauh tidinya, maplak tatangkalan endah diharudum ibun.


Ka belah kulon, teuteup eunteup di saung laeutik sisi sawah Haji Nono. Matak nineung matak waas. Kleung angkleung ingetan ngahaleuang ka mangsa keur leutik sok ulin bareng Dedi, Kokom jeung Lilis di saung éta. Gogonjakan, ngoyag-ngoyag tali bebegig. Manuk hariber. Jiga ayeuna, manuk silih udag. Panon poé geus ngeteyep rék nembongan. Kuring ngarénghap panjang. Teu karasa, Gusti, geus jauh ngulur umur, geus moal bisa dieureun-eureun atawa mulut nu geus liwat.

Balik ka imah, brus kuring mandi di sumur tukangeun imah. Mun pareng genah gegejeburan, sok poho batur nu ngantay rék milu ka cai. Geus rényom kadéngéna. Si bibi rék nyeuseuh mah, ki Momo rék miceun mah, Nyi Mimin rék ngisikan mah, jeung nu séjénna. Atuh réngsé mandi téh kabéh pada ngékéak. Puguhing ki Momo mah, teu weléh bari nyindir.

“Abong lila bubujangan, mandi gé lila. Iraha kawin, Jang?” pokna bari seuri ngahahah. Geus remen nu nanya kitu téh, tapi sok tara dilayanan. Bubuhan kakeuheul geus manteng. Mun seug ki Momo lain kolot, geus titatadi ditalian di tangakal balingbing pipir imah. Katempo manéhna ngaleos, sengit haseup bakona néjéh liang irung.

Dijero kamar kuring ngarahuh. Panon anteng melong eunteung. Geuning nyaan katempo pisan geus kuduna mungkas lalagasan. Umur sakieu di lembur mah moal teu pada nganaha-naha can boga pamajikan téh. Tapi da nepika ayeuna, mumul kawin téh. Lain teu payu, geus aya nu harayangeun mah. Mumun mah, randa Isah mah, Téh Ninih mah, Kokom mah, Lilis mah, Dedeh mah. Kabéh gé saropan tur gareulis manis. Nya kitu téa, kuring resep kénéh léléngohan. Lain sieun, lain teu boga biaya. Puguh wé gawé mah geus kawilang lumayan. Tabungan di bank geus meujeuhna keur rumah tangga mah. Kumaha deui, haté embung baé méréan. Teu bisa dipaksa-paksa.

Kadieunakeun, geus tara aya deui nu nganaha-naha, iwal ki Momo wé nu bangor kénéh ngaheureuyan kuring sual kawin mah. Kitu deui nu di imah, geus sieun mun nanyakeun sual kawin téh. Éta gé tisaprak kuring mudalkeun kaambek kanu di imah lantaran hayoh ditanya iraha kawin. Murang-maring sagala disépak. Adat kuring gedé ambek. Tisaprak kajadian éta, urang imah teu wani-wani deui nyeungeut amarah kuring. Sensitip ngomong sual kawin mah.

Awéwé-awéwé nu mimitina ngadeukeutan kuring ge ayeuna mah geus tara datang ka imah deui. Kabéh geus ngarasa bosen nungguan kuring. Béja mah Mumun can lila kawin jeung Kang Dadang, urang Majaléngka. Randa Isah teu kuat hayang rumah tangga, antukna kawin jeung mandor pabrik. Téh Ninih béjana keur deukeut jeung urang Padang. Lilis geus tara deui ulin ka imah, bejana Dedi mikahayang. Kokom geus pindah ka Palémbang. Dedeh béjana kapincut deui ku lalaki séjén. Kabéh gé lus-les pada néang jalan séwang-séwang, bakating ku cangkeul nungguan jeung miharep kuring meureun. Ki Dudus mah ngahanjakalkeun kana lalampahan kuring. Cenah mah awéwé geus dina lawang panto, kari unggeuk. Nya ayeuna mah kabéh pada bedo kudu lila nungguan kuring unggeuk daék tumarima rumah tangga. Jadi iraha rék kawin? Teuing atuh!

“Man! Geus siap, Man?!” kadéngé aya nu ngageroan di luar imah, meupeus lamunan kuring. Rikat kuring maké baju. Inget poé ayeuna Ki Dudus hayang dianteur ka Jatinangor, ngadon rék neangan cokelat di Jatos. Kateuing keur naon! Keur nini Mimih meureun.

***

Dina angkot kuring amprok jeung Darmaji, babaturan és ém pé. Atuh sono geus lila teu tepung. Nya sajajalan téh ngawangkong. Manéhna geus boga budak hiji. Cenah kawin jeun urang Rancakalong, urut babaturan sakelas pisan. Enya, jeung Ida. Kuring inget kénéh ka manéhna.
“Man, kamari pisan panggih jeung Dedi. Jadi ogé nya rék kawin. Jodona mah geuning jeung Kokom nya…” Ceuk Darmaji. Kuring ngaranjug. Jeung Kokom?

“Béja mah rék ka Lilis?” kuring kerung. Darmaji malik kerung.
“Har, karék apal ilaing? Atawa api-api teu apal?” Darmaji mingkin heran
“Keur naon kuring api-api teu apal. Apanan Dedi gé geus lila tara ulin deui ka imah.” Témbal kuring. Darmaji katangen gogodeg. Manéhna lila neuteup kuring.
“Lilis teu nyarita?”

“Nyarita nanahaon, Lilis gé ayeuna mah tara ulin deui ka imah. Sugan téh geus kawin jeung Dedi di Bandung.” Tembal kuring. Jempé sakeudeung.
“Man, Ceuk Dedi mah manéhna téh mikahayang Lilis, tapi Lilis nampik. Nya ayeuna jadina mah jeung Kokom. Milu hiber rumah tangga di Palembang. Beu, ilaing babaturan ulin keur leutik Dedi malah teu apal..” Darmaji ngajéntrékeun. Kuring ngahuleng.

“Ilaing nyaho kunanon Lilis nampik Dedi?” Darmaji nanya.
“Naon?”

“Ceuk Dedi mah Lilis miharep rumah tangga jeung ilaing. Lilis sorangan nu balaka ka Dedi, yén manéhna rék satia nungguan ilaing. Beu ilaing bet téga mihukum Lilis. Malahan ceuk beja kamari-kamari indungna geuring parna, mikiran budakna can kawin-kawin…”

Leng pikiran asa rinyay ngadéngéna, nyéah kana jero dada. Di Cikuda Dedi turun. Baku poé minggu mah di jalan téh sok macét. Pangpangna mah di Jatinangor, paciweuh ku nu lalar liwat rék ulin ka pasar mingguan di Unpad. Panon poé geus karasa panas. Hawa beuki bayeungyang. Pikiran jeung haté noroweco teu pupuguh. Baruk Lilis nungguan kuring?

Sajeroning macét, supir ngarti. Manéhna nyetel kasét dina tip mobil. Kadéngé haleuang tembang sunda. Ari ti mimiti naék ki Dudus mah teu ngawangkong saeutik-eutik acan, jiga nu nyeri huntu. Nya ngadéngé tembang téh jadi aya dédéngéeun dina kaayaan macét mah. Rey karasa aya nu ngeleketey dina lelembutan. Deng tembang marengan panineungan nu teu karasa kumalayang. Haleuang tembang karasa kana puhu kalbu…

asih urang…
diapungkeun ka langit
muntang kana mega
ucang-angge duaan…

asih hurang…
dipentangkeun ka langit
manteng dina bulan
ayang-ayangan duaan…

asih urang…
tingkaretip jiga bentang1
…..

Ser haté nu simpé dumadak haneut ngadéngéna. Tembang bieu lir ungkara basa nu ngusapan mapay-mapay garingna rasa. Tembangna nyaritakeun wanoja nu keur geugeut panineungan ku rasa cinta. Kumalayang haté sajongjonan. Ngarasa bagja teu pupuguh, ngarasa ngemplong pikir, tapi sakapeung hariwang teu puguh. Kuring ngarérét ka ki Dudus nu titatadi teu usik-usik. Bet haté sakapeung ngarasa keueung. Enya, Dedi gé ditampik bubuhan Lilis hayang satia nungguan kuring. Teuing geus sabaraha taun. Tapi naha Lilis tara ulin ka imah deui? Teu kungsi lila, kadéngé deui tembang anyar tina tip…

…..
hate ngarasa geugeut
hayang geura geura deukeut
rasa liwung gandrung
diri kapidangdung
semu ngalanglayung
hayang geura geura tepung

sawangan kumalayang ngawang-ngawang
nyipta rasa tinu anggang jeung manehna
implengan gumalindeng anteng mayeng
namperkeun rasa katineung kadirina

harepan geus jadi ampihan rasa
moal laas najan anggang jeung manehna2
…..

Bener kitu Lilis masih kénéh kangen ka kuring? Bener kitu manéhna teu pundung kawas nu lian? Bener ceuk Darmaji, kuring téga nganyeunyeuri manéhna. Sok jadi hanjakal geus kasar ka Lilis. Kuring nu kungsi kasar ka manéhna. Kuring nu kungsi nyentak manéhna. Babakuna teu ditari teu ditakon unggal manéhna nganjang ka imah. Geuning Lilis mah tetep satia, tetep miharep. Teu karasa tembang dina kasét ganti deui…

…..
dina lambaran katrésna
aya ringkang can kasorang
diri kapidangdung
dipapareng kuciptaan
liuh gumulung kahéman
mugia nyorang kabancang

sumerahna ieu diri
tumarima demi cinta
najan diri kudu nandangan tunggara
najan ukur saliwatan
najan ukur sakedapan
abdi pasrah moal robah pamadegan…3
…..

Duh ibarat kitu Lilis nungguan kuring téh. Palangsiang, boa manéhna tara ka imah deui téh sieun ku kuring, tisaprak kuring ngamuk sual kawin, kabeneran manéhna harita keur aya di imah kuring. Jigana Lilis nyeri haté. Jigana Lilis éra. Jigana ayeuna gé Lilis tara manggihan indung kuring ka imah téh lantaran sieun kuring nyangka nu lian-lian. Padahal Lilis mah tibaheula gé baku sok ngadon nganteuran ka indung kuring mawa sarupaning buah-buahan. Lilis nu éstuning nyaah ka indung kuring nu geus kolot…

Tapi ayeuna mah Lilis geus jiga nu sieun datang ka imah gé. Nu di imah gé geus tara ngomong-ngomong sual Lilis. Kabéh sieun ku ambek kuring. Indung sorangan gé geus tara nyabit-nyabit sual kawin, sual Lilis. Haleuang tembang teu eureun-eureun minuhan pikir kuring, ngusapan haté kuring.

“Kang, tos dugi Cileunyi. Aéh kalahka ngaharuleng” supir nakol kaca panto meupeus lamunan. Kuring jeung ki Dudus ngarénjag reuwas. Tuluy silih pelong. Geuning sarua jeung kuring, sihoréng simanahoreng ki Dudus gé titatadi anteng ngalamun, poho rék eureun di Jatinangor mah.
“Eta geura genah ngarasa dipépéndé kawih sunda sajajalan. Sedih jeung bungah karasana panineungan…” ki Dudus gagaro sirah nu teu ateul.

“Sarua, Ki…”
“Pir! Milu deui muter ka Tanjungsari. Tapi tong dipareman tipna!” ki Dudus ngacung.

***

Sajajalan kasét digeder, béak diputer deui, béak diputer deui. Teu eureun-eureun. Atuh kuring gé nepika apal. Kuring jeung ki Dudus mupakat balik deui ka Tanjungsari ngabélaan hayang tuluy ngadangukeun tembang. Meuli cokelat ka Jatos mah teu jadi. Sapanjang balik mah euweuh nu cacarita. Simpé. Ukur sora mesin mobil. Ukur haleuang tembang. Duh, sajeroning dipépénde tembang, ingetan manteng ka Lilis. Tibaheula manéhna nungguan kuring.

Teu karasa balikeunna mah gancang, geus tepi deui ka Tanjungsari. Can ge lila turun tina mobil, supir ngagorowok, “Kang, kaset pajeujeut!”

Ki Dudus ngadadak hayang buru-buru balik. Inget ka si Nini cenah. Antukna kuring leumpang sorangan. Sajajalan pikiran ngarasa sasab ka awang-awang, asa teu manggih arah. Haté norowéco ngarasa diturih wanci nu can pasti. Di tengah sawah manuk silih udag. Kuring leumpang luhur galengan, dumadak ngarasa hariwang ku hirup…

Di imah, kabéh keur kumpul. Kaayaan tengah imah jiga nu geus kaanjogan sémah. Aya bubuahan dipiringan deukeut panto.

“Aya sémah, Mah?” kuring nanya bari muka jaket. Jempé sakeudeung.
“Enya, aya Lilis. Bieu pisan mulang.” Tembal indung. Kuring neuteup ki Momo, ret ka adi. Si bibi ngaléos ka dapur. Aéh aya naon asa beda ti sasari. Kuring diuk ngahuleng sajongjonan deukeut jandéla kamar. Duh, Lilis nganjang deui…Karasa haté nitah cengkat ngudag Lilis nu jigana can mulang jauh. Kuring ngarawél jakét rék kaluar.

“Rék kamana deui, A?” indung nanya. Kuring neuteup panon indung.
“Rék manggihan Lilis…” Pok téh halon.

“Mun sakirana rék nganyeunyeuri manéhna jiga baheula, leuwih alus tong manggihan.” Ceuk indung kuring semu beurat. Katémbong panon indung ngembeng ku cipanon. Haté kuring ngdadak héab. Simpé sajongjonan. Sakur jelema nu aya didinya neuteup seukeut ka kuring. Rénghap kuring karasa heureut. Gancang kuring kaluar, gidig leumpang gagancangan…

Sajajalan dada karasa beurat. Hawar kadéngé deui tembang nu tadi dina mobil, piligenti nyiwitan ati…

lamun enya jodona
lamun enya kuduna
moal rék aya nu bisa misahkeunnana…

lamun enya cintana
lamun enya hayangna
ulah rek aya nu nyoba misahkeunnana…4

Katémbong tikajauhan Lilis rék balik meuntas sasak. Leumpang kuring digancangan. Mingkin deukuet, dada karasa mingkin heureut. Tilu lengkah ka Lilis kuring ngarandeg.
“Lilis…”

Lilis ngalieuk, semu reuwas amprok jeung kuring. Sakeudeung silih teuteup anteub. Lilis ngeluk tungkul, jiga nu teu wasa paadu teuteup jeung kuring. Kuring ngadeukeutan manéhna. Gap teu asa-asa nyekel leungeun Lilis. Kuring teu nyaho naon nu ngalamuk dina haté Lilis ayeuna. Kuring nungtun manéhna mapay galengan muru saung. Sajajalan nu kadangu ukur sora manuk. Gék kuring duaan dariuk di saung jiga baheula keur leutik. Nya di saung eta pisan, Lilis babarengan deui jeung kuring. Lila paheneng-heneng. Duaan pabetem-betem. Kuring ujug-ujug bingung rék ngomong naon. Lilis tanggah lalaunan, neuteup ka kuring sakedapan. Duh, Lis, geus lila teu tepung. Angin karasa humaliwir. Kuring jeung Lilis silih teuteup. Teu karasa haté ngangkat leungeun sorangan ngaranggeum leungeun Lilis.

“Lis, hapunten Akang, “ pok téh,” Tong jadi pundung. Haté mah teu bisa dibobodo gening. Kuring teh gening teu bisa hirup sorangan…” ceuk kuring halon. Lilis neuteup panon kuring. Duh, bulu panonna mingkin carentik baé. Lilis nu manis, kuat nandangan tunggara satia nungguan haté kuring léah tumarima. Kuring ujug-ujug ngarasa deudeuh jeung geugeut ka Lilis. Katémbong aya nu ngeyembeng lebah kongkolak panonna.

“Lilis bakal satia salawasna…” pokna. Teu kungsi lila manéhna ceurik. Cipanonna nyakclak kana leungeun kuring. Haneut. Teu karasa Lilis nyangsaya kana dada. Cipanonna beueus karasa dina dada kuring.

“Horeeee!!!” kadéngé aya sora nu kareprok tukangeun saung. Kuring jeung Lilis ngarénjag bareng. Reuwas naker. Katémbong ki Momo jeung ki Dudus saparakanca tingtorojol muru saung. Nyi Mimin, adi, si bibi jeung indung kuring nuturkeun ti tukang, sareuri jiga nu bungah. Ki Oleh ajarg-ajragan atoh. Kuring jeung Lilis silih pelong, tuluy Lilis imut ngagelenyu.

“Man, ilaing jadi rék kawin jeung Lilis téh?” ki Momo nanya saklek jiga nanya ka maling. Kuring neuteup Lilis sakeudeung. Lilis imut surti. Kuring unggeuk. Sakur nu aya didinya kabéh keprok deui. Ki Oleh ajrag-ajragan. Indung kuring ngagabruk Lilis jeung kuring bari ngagukguk ceurik, bakating ku bungah. Indung kuring nangtung bari nyusutan cipanon. Teu eureun-eureun syukur ka Gusti. Duh, gening salila ieu téh kuring lain nganyeuneyuri Lilis hungkul, tapi nganyeunyeuri indung, ngariripuh diri sorangan…

Kuring jeung Lilis silih teuteup geugeut. Barang rék nangkeup pisan Lilis, ki Oleh nyekelan taktak kuring.
“Eit, ke heula! Méméh nangkeup Lilis, ilaing kudu panco heula jeung kuring!” ceuk ki Oleh.
“Emang Lilis jagong!” ceuk ki Momo némpas.

“Ilaing mah Oleh baku sok maén sengsor waé!” ceuk ki Dudus nyereng. Kabéh nu aya didinya seuri akey-akeyan ngadéngé aki-aki silih haok. Lilis tungkul bari imut manis. Saung jadi saksina. Duh, Lis, kakara nyadar Akang mah, raray anjeun mun pareng kaisinan estuning katingalna mani geulis…
http://manuskripkesunyian.wordpress.com/2008/02/14/saung-katineung/

Ironisme Pendidikan

Oleh: ROSYAD ABDULLAH M.
DALAM UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

UUD 1945 mengamanatkan, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan melalui transfer ke daerah, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kenyataan di lapangan, kondisi pendidikan kita, khususnya menyangkut sarana prasarana pendudukung kegiatan belajar mengajar (KBM), belum sesuai apa yang diamanatkan undang-undang tersebut, jika bukan memilukan.

Tengok saja, salah satu contoh kondisi di Kab.Bandung. Sesuai data yang diperoleh dari Disdik Kab.Bandung, selama 2011, jumlah ruang kelas yang rusak dan belum direhabilitasi mencapai 1436 ruang.

Selama tahun anggaran 2011, tak satu pun ruang kelas yang dapat direhab atau dibangun. Ironisnya, hal itu karena terkendala aturan, yang satu pihak mengharuskan menggunakan sistem lelang tapi di pihak lain menginginkan sistem swakelola.

Menurut Sekretaris Disdik Kab.Bandung, Agus Firman, Rabu (7/12), dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2011 yang jumlahnya puluhan miliar khususnya untuk pembangunan (rehab) ruang kelas, sedikitpun tak ada yang terserap.

Hal itu akibat belum jelasnya sistem penganggaran dana. Sistem lelang atau swakelola? Dana tersebut lanjutnya, belum termasuk dana bantuan gubernur untuk rehab ruang kelas yang jumlahnya Rp 550 juta.

Diakui Agus, total ruang kelas yang seharusnya direhab tahun anggaran 2011 sebanyak 1436 ruang, terdiri dari Sekolah Dasar 1026 ruang, SMP 399 ruang, SMA 3 ruang san SMK 8 ruang. Tentu saja ironisme semacam ini sudah seharusnya mendapat penanganan serius, paling tidak dari lembaga terkait seperti pemeriontah Daerah dan DPRD.

Pada akhirnya, ironisme ini harus sampai kepada pihak Depdiknas untuk melakukan evaluasi, sejauhmana efektivitas pendanaan yang digulirkan selama ini yang jumlahnya tak sedikit. Jangan sampai, anggaran dana pendidikan cuma enak terdengar, tapi tak sedap dirasakan, karena masih banyaknya ruang sekolah yang rusak yang dapat menghambat proses KBM. Akhirnya kembali lagi, idealnya produk UU tetap memerlukan idealisme pelaksana UU. Tanpa itu, nonsense! (Wartawan HU Galamedia)** Kamis, 22 Desember 2011

Ka Hareup Ngala Sajeujeuh

KATA jeujeuh mengandung arti ukuran, kehati-hatian, kepastian, tidak berlebihan. Pas. Para karuhun Sunda, memberikan wejangan agar dalam berucap dan bertindak, haruslah penuh jeujeuhan. Jangan sembarangan, sehingga menimbulkan hal-hal yang kontroversial dan kontraproduktif.

Jika maju, untuk mengerjakan sesuatu yang baru, harus sajeujeuh, maka ke belakang cukup dengan salengkah saja. Tidak terlalu mundur jauh ke masa lalu, agar tidak menimbulkan keluh-kesah mempersoalkan keadaan. Seolah-olah masa lalu terlalu indah untuk ditinggalkan, masa depan terlalu dikhawatirkan untuk dituju.

Peribahasa ka hareup ngala sajeujeuh, ka tukang ngala salengkah, adalah pedoman hidup penuh kearifan para karuhun Sunda yang penuh etos kerja. Mengambil yang baik di masa lalu, sekaligus menciptakan yang lebih baik di masa kini. Sehingga menempuh masa depan berlandaskan pada tatapakan yang kuat kokoh.

Dengan melihat ke sebagian masa lalu, para karuhun Sunda mengoreksi segala kesalahan agar tidak kembali terulang. Sedangkan menghadapi masa depan, setelah segala kekurangan disempurnakan pada masa sekarang, dan mulai menata langkah-langkah ke masa depan.

Menyiapkan bekal bagi anak cucu, buyut, bao, canggahwareng, udeg-udeg, dan kakait siwur, rangkaian anak keturunan dari generasi ke generasi berupa kekayaan material-finansial, yang terus bertambah, dan kekayaan mental-spiritual, yang panceg dalam adeg-adeg.

Ka hareup ngala sajeujeuh, ka tukang ngala salengkah, mengandung unsur muhasabah (nyaliksi diri), yaqzoh (hudang kasadaran), dan taubah (bersih lahir batin). Sehingga, hubungan erat antara diri sendiri (mikrokosmos) dengan alam semesta (makrokosmos), tetap harmonis. Melahirkan kondisi yang normal dan penuh harapan dalam kehidupan sehari-hari. (Tim Disparbud Jabar)**

Friday, December 30, 2011

Negeri Impian

Oleh: RINNY ROSLIANY
UDARA dingin, semilir menyejukkan wajah. Meski hari sudah beranjak dari pukul 11.00 WIB, hawa menyengat dari panas matahari tidak begitu terasa. Begitu pula ketika jam bergerak perlahan menuju ke angka 12.00 WIB. Hawa panas yang biasa menyengat di ibu kota ini, sangat tidak terasa. Puluhan pohon yang berjejer dan sejumlah taman di setiap kota rupanya menjadi peredam panas matahari. CO2 dikeluarkan dari setiap jari daun, yang membuat udara menjadi sejuk.

Meski, di alur jalan lalu lintas dipenuhi oleh kendaraan. Namun, tidak ada kemacetan. Tertib dan berjalan lancar. Padahal hari itu, long week end alias libur panjang. Suara klakson tidak bersahutan. Yang terdengar, malah suara burung pipit dan kutilang yang berada di taman di sudut kota ini.

Perjalanan panjang dari kantor ke rumah yang biasanya ditempuh dalam satu jam ternyata hanya memakan waktu 30 menit. Kunyalakan televisi di tengah rumah dan terlihatlah sebuah tayangan mengenai satu peradilan. Sang koruptor, mantan anggota DPR RI itu diadili karena terbukti bersalah.

Namun yang paling mencengankan adalah dalang di balik kasus itu. Nama-nama besar yang selama ini selalu menolak dikait-kaitkan, ternyata berhasil diungkap oleh pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK). Pindah ke channel lain, buronan yang juga mantan isti pejabat di negeri ini tertangkap. Tidak lagi ada kepura-puraan bahwa dia menderita sakit demensia alias pelupa berat. Terkuaklah semua.

Kupindahkan channel lainnya. Owh, sang Presiden sedang berada di salah satu sudut negeri ini. Langsung membereskan semua permasalahan akibat konflik di ujung timur negeri ini. Aset emas yang menjadi perguncingan dan perebutan di wilayah itu, bisa diambil oleh Presiden karismatik. Tentu untuk kepentingan warganya.

Bahkan, sang Presiden meniru apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khathab. Diriwayatkan oleh Al Hakim dan Thabrani dari Ibnu Mas'ud berkata, "Seandainya ilmu Umar bin Khattab diletakkan pada tepi timbangan yang satu dan ilmu seluruh penghuni bumi diletakkan pada tepi timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar bin Khattab lebih berat dibandingkan ilmu mereka. Mayoritas sahabatpun berpendapat bahwa Umar bin Khattab menguasai 9 dari 10 ilmu.

Layaknya Khalifah Umar Bin Khatab pula, dengan kecerdasannya Presiden menyatukan menciptakan lembaga peradilan, membentuk lembaga perkantoran, membangun balai pengobatan, membangun tempat penginapan, memanfaatkan kapal laut untuk perdagangan, menetapkan hukuman cambuk bagi peminum "khamr" (minuman keras) sebanyak 80 kali cambuk, audit bagi para pejabat serta pegawai dan juga konsep yang lainnya. Yang pasti, Presiden menjadi seorang pemimpin yang arif, bijaksana dan adil dalam mengendalikan roda pemerintahan.

Tidak lama kemudian, 'Prang', suara keras itu sangat memekakkan telinga. Aku kaget dan mataku terbelalak ketika mendapati sebuah tayangan yang jauh berbeda di televisi di ruang keluargaku. Sang mantan anggota DPR RI yang terkena kasus dugaan korupsi, ternyata masih disidang. Bahkan, hingga saat ini penyidik belum mampu mengungkapkan kasus tersebut.

Sang nyonya pejabat yang juga tersangka atas dugaan suap, malah diberitakan drop. Konon, katanya, sakit lagi. Ahhh. Dengan kesal, kupindahkan lagi ke channel lainnya. Walah, di provinsi paling ujung negeri Indonesia ternyata masih ada pertikaian. Kasus pilkada hingga masalah emas di tambang freeport.

Saking kesalnya, aku keluar rumah. Hawa panas langsung menyergap mukaku. Tidak ada semilir angin sejuk seperti tadi. Kemudian kususuri kota ini, loh ke manakah pohon yang tadi kulihat berjejer rapi? Malah habis ditebang karena ada pelebaran jalan raya. Akibatnya ketika hujan deras megguyur, malah memenuhi jalanan kota ini. Saluran drainase yang dibuat asal-asalah ternyata tidak bisa membawa air hujan ke sejumlah got. Oalah, kuusap mukaku. Bermimpikah aku? (wartawan HU Galamedia)** Sabtu, 24 Desember 2011

Hafalan Sholat Delisa Sebuah Keikhlasan


BERANGKAT dari novel, sebuah cerita yang begitu indah dan penuh kehangatan dituangkan dengan apik menjadi tontonan keluarga yang menyejukkan. Dengan menyuguhkan judul yang sama, Hafalan Sholat Delisa film tersebut juga sama-sama mengambil setting peristiwa tsunami Aceh pada 26 Desember 2004.

Kisah ini menceritakan kehidupan Delisa (Chantiq Schagerl), gadis kecil kebanyakan yang periang, tinggal di Lhok Nga desa kecil di pantai Aceh, mempunyai hidup yang indah. Ia anak bungsu dari keluarga Abi Usman (Reza Rahadian). Ayahnya bertugas di sebuah kapal tanker perusahaan minyak internasional.

Delisa sangat dekat dengan ibunya yang dia panggil Ummi (Nirina Zubir), serta ketiga kakaknya, yaitu Fatimah (Ghina Salsabila), dan si kembar Aisyah (Reska Tania Apriadi) dan Zahra (Riska Tania Apriadi). Pada 26 Desember 2004, Delisa bersama sang ibu sedang bersiap menuju ujian praktik salat ketika tiba-tiba terjadi gempa. Gempa yang cukup membuat ibu dan kakak-kakak Delisa ketakutan.

Tiba-tiba tsunami menghantam, menggulung desa kecil mereka, menggulung sekolah mereka, dan menggulung tubuh kecil Delisa serta ratusan ribu lainnya di Aceh serta berbagai pelosok pantai di Asia Tenggara. Delisa berhasil diselamatkan prajurit Smith, setelah berhari-hari pingsan di bukit cadas.

Sayangnya luka parah membuat kaki kanan Delisa harus diamputasi. Penderitaan Delisa menarik iba banyak orang. Prajurit Smith sempat ingin mengadopsi Delisa bila dia sebatang kara, tapi Abi Usman berhasil menemukan Delisa.

Delisa bahagia berkumpul lagi dengan ayahnya, walaupun sedih mendengar kabar ketiga kakaknya telah pergi ke surga dan ibunya belum ketahuan ada di mana. Namun Delisa bangkit, di tengah rasa sedih akibat kehilangan, di tengah rasa putus asa yang mendera Abi Usman dan juga orang-orang Aceh lainnya. Delisa telah menjadi malaikat kecil yang membagikan tawa di setiap kehadirannya.

Walaupun terasa berat, Delisa telah mengajarkan bagaimana kesedihan bisa menjadi kekuatan untuk tetap bertahan. Walau air mata rasanya tak ingin berhenti mengalir, tapi Delisa mencoba memahami apa itu ikhlas, mengerjakan sesuatu tanpa mengharap balasan.

Cukup lama

Dikatakan Sony Gaokasak yang tidak lain sutradara Hafalan Sholat Delisa, film dengan kekuatan besar membutuhkan proses produksi dengan persiapan yang cukup lama, lebih dari dua tahun. Termasuk film garapannya ini. Dimulai dari pencarian lokasi dan perencanaan desain produksi, dilanjutkan dengan pencarian pemeran tokoh-tokohnya.

"Dalam usaha pencapaian mood visualisasi dibutuhkan penciptaan ruang dengan pilihan lokasi yang mampu mewakili tuntutan imajinasi cerita. Komposisi lokasi 80% outdoor dan 20% indoor serta 3 fase besar yang menjadi latar film," papar Sony kepada wartawan saat ditemui di Radio Ardan Bandung Sabtu (24/12).

Dijelaskannya, ketiga fase tersebut yaitu fase keindahan sebelum datangnya tsunami, fase kehancuran yang menghanyutkan saat datang tsunami, serta fase yang menguatkan saat Delisa dan orang-orang di sekitarnya kembali mendapatkan kekuatan cinta. "Semoga karya ini mampu menginspirasi seluruh masyarakat," ujarnya.

Tidak hanya sang sutradara yang betul-betul jatuh cinta pada film Hafalan Sholat Delisa, para pemain film tersebut pun merasakan hal yang sama. Salah satunya Nirina Zubir yang berperan sebagai Ummi Salamah. Menurutnya dari sekian peran yang pernah ia bawakan untuk beberapa film layar lebar, film inilah yang bisa dikategorikan tidak mudah.

"Film ini benar-benar beda, di sini saya main sebagai ibu 4 anak padahal saya ini ibu satu anak. Di samping itu peran ibu di film Hafalan Sholat Delisa ini adalah sosok ibu yang begitu sabar, saleh, dan penyayang. At least banyak yang bisa saya petik di sini sebagai bekal seorang ibu," katanya saat ditemui di tempat yang sama.

Sementara Chantiq yang memerankan Delisa mengatakan, dirinya cukup senang bisa bermain film bersama aktor dan aktris senior. "Wah seneng banget bisa main film ini, enggak bisa aku katakan dengan kata-kata. Jadi jangan lupa nonton. Dan buat anak-anak, banyak pesan moral yang disampaikan film ini," ujarnya. (tri widiyantie/"GM")**
Galamedia
Senin, 26 Desember 2011

Keajaiban di Balik Manisnya Madu


Oleh: ELLA PUSPITA SUTARMAN
MADU adalah cairan yang kental yang dihasilkan oleh lebah madu memiliki banyak sekali manfaat dan dapat mengobati berbagai macam penyakit. Masyarakat seringkali salah presepsi tentang madu seolah madu adalah kotoran lebah karena berasal dari perut lebah. Sebenarnya bukan, madu disimpan dalam honey sac dalam perut lebah yang terpisah dari perut besar lebah (large intestine, stomach). Di dalam honey sac inilah proses penguraian disakarida diubah menjadi monosakarida.

Kebanyakan produk madu yang beredar di pasaran merupakan madu yang berasal dari lebah ternak (Apis mellifera). Sedikit produk madu yang berasal dari lebah hutan (Apis dorsata). Padahal Indonesia terkenal dengan hutan hujan tropis yang terbentang dari Sumatera - Papua. Madu lokal tersebut dipanen secara lestari dan higinis oleh komunitas adat masyarakat sekitar hutan untuk diolah. Madu hutan juga mempunyai aspek lingkungan dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi hutan dan komunitas masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Produk madu yang dihasilkan oleh lebah hutan biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus dari lebah ternak, karena lebah hutan lebih mandiri dibandingkan lebah ternak. Tumbuh-tumbuhan obat yang seringkali ditemukan di dalam hutan hujan tropis menjadi salah satu sumber pakan bagi lebah hutan. Berbeda dengan lebah ternak yang terbiasa diberi makanan oleh pemeliharanya dan biasanya tidak menyukai tumbuh-tumbuhan obat.

Menurut Dr Ir Erwan MSi dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram, NTB, lebah jenis Apis dorsata banyak dijumpai di hutan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumba (NTT), Deli, Bengkulu atau Lampung (Sumatera Utara/Selatan) yang selama ini memang dikenal pula sebagai daerah penghasil madu Apis dorsata yang terbesar dan bermutu prima. Selain itu, lebah ternak mudah terserang penyakit, biasanya jika lebahnya sakit seperti terkena flu para peternaknya memberikan aspirin dengan langsung mengoleskannya pada tubuh si lebah. Sudah begitu lebah akan sehat kembali. Tetapi dampaknya dapat mengontaminasi dan memengaruhi kualitas madu yang akan dihasilkan si lebah.

Lebah madu membuat sarang madu dengan bentuk heksagonal. Sebuah bentuk penyimpanan yang paling efektif dibandingkan dengan bentuk geometris lain. Bentuk sarang yang heksagonal memungkinkan mereka menyimpan madu dalam jumlah maksimal. Tidak ada tambalan dalam pembuatan sarang ini.

Lebah madu selalu hidup berkoloni, rata-rata setiap koloni berkisar 60-70 ribu lebah dalam satu sarang. Walaupun populasi yang demikian padat, lebah mampu melakukan pekerjaannya secara terencana dan teratur rapi.

Saat ini madu belum banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal madu berkhasiat untuk tubuh karena mengandung aneka zat gizi seperti karbohidrat, protein, asam amino, vitamin, mineral, dekstrin, pigmen tumbuhan dan komponen aromatik. Berdasarkan data, konsumsi madu penduduk Indonesia saat ini mencapai 15 gram/kapita/tahun. Jumlah ini masih jauh dibandingkan dengan konsumsi madu oleh masyarakat dinegara-negara maju seperti Jerman, Inggris, Jepang dan Amerika Serikat yang mencapai 1000-1600 gram/kapita/ tahun.

Madu sangat baik dan aman dikonsumsi oleh berbagai golongan umur. Madu bermanfaat untuk memperkuat janin yang lemah pada ibu hamil, menjaga stamina dan kesehatan ibu, memenuhi asupan gizi bagi pertumbuhan janin. Madu menjaga ketahanan tubuh dan meningkatkan nafsu makan pada anak, membantu pertumbuhan fisik, dan tahan terhadap penyakit, dan memulihkan stamina.

Hasil penelitian ahli Gizi dan pangan, madu mengandung karbohidrat yang paling tinggi diantara produk ternak lainnya susu, telur, daging, keju, dan mentega sekitar (82,3% lebih tinggi). Setiap 100 gram madu murni bernilai 294 kalori.

Sebagian masyarakat mungkin berpikir bahwa mengonsumsi madu akan menyebabkan obesitas dan tekanan darah tinggi yang menyebabkan penyakit jantung karena mengandung sukrosa, glukosa, dan fraktosa. Ajaibnya kandungan sukrosa, glukosa, dan fraktosa pada madu justru menyehatkan. Suatu riset dari studi menghasilkkan suatu rekomendasi bahwa madu mempunyai efek yang positif bagi penderita penyakit jantung. Dalam relatif singkat, madu dapat menurunkan kolesterol dan yang paling dramatis adalah menurunkan tingkat CRP terhadap orang yang mempunyai kadar kolesterol tinggi. Tampaknya CRP mempunyai peranan penting penyebab penyakit jantung selain kolesterol. Madu mudah dicerna dan dapat memperbaiki fungsi ginjal dan usus, cocok untuk diet, karena rendah kalori. Jika dibandingkan dengan jumlah gula yang sama, kandungan kalori madu 40% lebih rendah. Walau memberi energi yang besar, madu tidak menambah berat badan.

Seseorang sahabat menghadap Nabi Muhammad saw lalu berkata, "Saudaraku mengeluhkan sakit pada perutnya." Nabi berkata, "Minumkan ia madu." Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya, Nabi berkata, "Minumkan ia madu." Orang itu datang lagi pada kali yang ketiga, Nabi tetap berkata, "Minumkan ia madu." Lalu orang itu datang lagi dan menyatakan, "Aku telah melakukannya (namun belum sembuh juga malah bertambah mencret)." Nabi bersabda, "Allah Mahabenar dan perut saudaramu itu dusta (ada yang tidak sesuai dengan perut saudaramu itu). Minumkan lagi madu." Orang itu meminumkannya lagi, lalu saudaranya pun sembuh. (HR. Al-Bukhari no. 5684 dan Muslim no. 5731). (Penulis, mahasiswa UNPAD jurusan Teknologi Industri Pangan)**
Galamedia
Senin, 26 Desember 2011

Thursday, December 29, 2011

Tips Belanja Selama Berwisata


Oleh: Arzetti Bilbina
SELAMA berwisata, selain menikmati segala wana wisata yang ada, kegiatan seru lainnya yang dapat dilakukan saat berwisata adalah berbelanja.

Belanja merupakan salah satu kegiatan yang disukai banyak orang saat berwisata. Bahkan pelaku bisnis di industri pariwisata melihat wisatawan sebagai pasar yang potensial.

Dengan pasar yang potensial tersebut sehingga muncul istilah wisata belanja atau wisata sambil berbelanja yang banyak ditawarkan oleh berbagai pelaku industri pariwisata. Bagi Anda yang berkantong tebal dan uang bukanlah masalah, Anda tinggal membuat daftar barang yang ingin dibeli serta daftar lokasi wisata belanja yang hendak dituju. Tetapi, bagi Anda yang berkantong tipis dan pas-pasan, sebaiknya Anda perlu kiat khusus saat belanja agar perjalanan Anda bisa tetap berlangsung mulus dan menyenangkan. Berikut tips wisata belanja bagi Anda:

Buat Daftar

Sebaiknya Anda membuat daftar belanja, barang apa saja yang ingin dibeli sebelum melakukan wisata belanja atau paling tidak tahu persis apa yang ingin dibeli. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh Anda karena dengan membuat daftar belanja kita bisa memperkirakan jumlah barang yang kita mau beli.

Jangan sampai barang-barang yang kita tidak inginkan terbeli oleh kita dan menjadi hal percuma dan tidak bermanfaat

Tentukan Anggaran

Tentukan plafon anggaran yang akan digunakan saat berwisata belanja, agar kita bisa memperkiraan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja lebih besar dari pemasukan yang kita punya.

Cari Informasi

Mencari informasi tentang tempat penjualan barang-barang yang ingin Anda beli, mungkin bisa membantu Anda agar kita bisa menghemat sedikit pengeluaran dan kita tidak susah payah berjalan jauh untuk mencari barang yang kita inginkan. Informasi itu, bisa dapatkan dari berbagai sumber (internet atau koran) atau dari masyarakat lokal.

Jangan Mudah Tergiur

Di tempat belanja, jangan terbuai program diskon atau promosi. Program diskon yang tampak jor-joran bisa mendorong Anda membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Jika akhirnya tergoda, teliti dengan cermat barang yang akan dibeli.

Murah Tapi Bermanfaat

Untuk menghemat sebaiknya cari harga termurah untuk barang dengan kualitas yang kurang lebih sama. Sebaiknya Anda jangan lupa melakukan penawaran untuk memperkecil pengeluaran. Lakukan penawaran dengan tenang, jangan menunjukkan kesan Anda sangat tertarik pada suatu barang. Ajukan harga penawaran setengah dari harga diajukan penjual.

Bersikap Tenang

Selama berbelanja lakukan dengan tenang, jangan terburu-buru. Hindari belanja pada saat jam sibuk atau jika Anda tidak punya cukup waktu. Selamat berbelanja!!!! (net)**
Galamedia  Kamis, 29 Desember 2011

Mang Endin Telah Berpulang...DUNIA perwayangan kembali kehilangan seorang perajin terkemuka. Setelah Mang Iin berpulang, kini Endin Suhandi meninggalkan karya dan keluarganya untuk selama-lamanya.

Mang Endin --begitu ia dipanggil oleh kawan-kawannya-- meninggal pukul 05.00 WIB, Rabu (28/12) saat tengah jalan pagi menemani cucunya di sekitar rumahnya, Gg. Curug Canglung Dalam, Mohamad Toha, Bandung.

"Ia tiba-tiba jatuh, lalu pingsan sebelum kemudian meninggal," ujar Titi, salah seorang anaknya.

Mang Endin tinggal di sebuah rumah berukuran 6 x 8 meter. Sebuah rumah yang amat sederhana di pinggir pintu Tol Muhammad Toha. Di situlah ia biasa membuat wayang. Hasilnya untuk menafkahi istrinya, Pipih Sopiah dan keenam anaknya.

Pria kelahiran Bandung, 5 Juni 1941 ini merupakan salah seorang seniman pembuat wayang yang sangat kreatif, terbuka, dan mau menerima perubahan. Karya-karyanya sangat istimewa sehingga banyak digunakan para dalang di Jawa Barat. Bahkan belakangan Mang Endin di-booking Asep Sunandar Sunarya dari Giri Harja III.

Menurut salah seorang dalang dan ahli wayang, Wa Kabul E.S., wayang hasil karya Mang Endin sangat istimewa, terutama untuk jenis buta seperti Rahwana dan Dursasana. Di tangan Mang Endin wayang-wayang tersebut seperti hidup dan berkarakter.

"Mang Endin memang jagonya membuat wayang Raja-raja Beureum dan buta. Wajahnya betul-betul menakutkan. Ini yang tidak dimiliki pembuat wayang lainnya," jelas Wa Kabul.

Dikatakannya pula, pembuat wayang memang bukan hanya Mang Endin, masih banyak pembuat wayang lainnya dari kalangan generasi muda. Tetapi yang harus dicatat, wayang buatan Mang Endin nyari, seperti hidup dan proporsional. Sehingga dengan meninggalnya Mang Endin, dalang-dalang di Jawa Barat sangat kehilangan tokoh pembuat wayang terbaik.

"Para pembuat wayang memang banyak jumlahnya, lebih muda dan mungkin lebih pintar. Tetapi Mang Endin itu pencipta bentuk, sedangkan yang lain hanya meniru. Mang Endin seorang inspirator, layak disebut maestro. Mudah-mudahan ada penghargaan dari masyarakat dan pemerintah atas karya-karyanya ini," ungkap Wa Kabul.

Sementara itu, seorang dalang muda, Opik, menilai karya Mang Endin bukan sebuah produk massal. (nana sukmana/"GM")**

Eksplorasi Tampomas Dipaksakan


SUMEDANG,(GM)-
Meski berulang kali mendapat penolakan warga, eksplorasi panas bumi Lereng Gunung Tampomas, yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Buahdua dan Conggeang, Kab. Sumedang, tetap dipaksakan untuk dilanjutkan.

Pemerintah berdalih, eksplorasi panas bumi di lokasi tersebut, dipandang sangat urgen untuk penyediaan sumber energi listrik, yang terus mengalami defisit secara nasional. "Untuk saat ini, kita cooling down dulu. Nanti pada 2012, baru kita garap lagi," kata Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan (DPEP) Kab. Sumedang, Ir. Apep Koharudin, M.Si. di ruang kerjanya kepada "GM", Jumat (23/12), ketika ditanya perkembangan eksplorasi panas bumi Lereng Gunung Tampomas.

Menyikapi sumber energi secara nasional yang masih defisit, maka dibutuhkan suatu inovasi untuk meningkatkan kemampuan energi listrik yang ramah lingkungan dan murah. Kebutuhan itu, salah satunya dapat dipenuhi melalui pemanfaatan potensi panas bumi.

Pada prinsipnya, kepentingan peningkatan penyediaan energi listrik, bukan saja untuk kebutuhan Kab. Sumedang, tetapi juga bagi seluruh komponen bangsa dalam menyongsong keberhasilan pembangunan ke depan. "Oleh sebab itu, kami yakin masyarakat yang berada di Kecamatan Buadua dan Conggeang khususnya, dan masyarakat Kab. Sumedang pada umumnya, dapat melihat secara bijaksana, terkait rencana pemerintah untuk memanfaatkan potensi panas bumi ini," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Apep, PT Wika Jabar Power, selaku pemegang izin usaha pertambangan (IUP), bukan orang lain atau mereka itu adalah pengusaha pribumi.

Rencananya, untuk kegiatan tahap I, energi listrik yang dihasilkan dari eksplorasi panas bumi di wilayah tersebut sebesar 45 megawatt (MW).

Dengan tertundanya kegiatan eksplorasi panas bumi, hal itu dapat dikatakan sebuah kerugian bagi pemerintah daerah. Karena secara otomatis, kesempatan untuk memperoleh manfaat dari potensi tersebut pun ikut tertunda.

Ketersediaan energi listrik yang memadai, tidak hanya untuk menyejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu rumah tangga, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk bisa masuknya investor ke Sumedang. "Bagaimana investor mau masuk, jika energi lsitriknya tidak ada. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berupaya dan tidak akan menyerah untuk mengambil manfaat dari potensi panas bumi yang tersedia," tandasnya. (B.108)**

Galamedia
Senin, 26 Desember 2011

Pantai Santolo Ramai Dikunjungi Wisatawan


GARUT,(GM)-
Seminggu menjelang pergantian tahun, objek wisata Pantai Santolo di Kec. Cikelet, Kab. Garut, mulai ramai dikunjungi wisatawan. Bahkan, liburan kali ini jumlah pengunjung meningkat hingga 50%. Peningkatan jumlah pengunjung ini tidak hanya terlihat di sepanjang pantai, melainkan juga di pintu masuk menuju lokasi.

Kepala UPTD Disbudpar Kec. Cikelet, Supriadi mengatakan, para pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat ini sama sekali tidak menghiraukan cuaca mendung. Mereka tetap asyik berenang sambil menikmati keindahan alam. Apalagi saat ini keadaan ombak tidak terlalu besar sehingga tidak membahayakan.

"Alhamdulillah, musim liburan kali ini pengunjung yang datang ke Pantai Santolo meningkat hingga 50%. Mudah-mudahan, keadaan ini bisa bertahan hingga menjelang pergantian tahun sepekan ke depan. Meningkatnya pengunjung pantai juga tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat terkait stabilitasi keamanan pantai," jelas Supriadi, Minggu (25/12).

Selain itu, meningkatnya pengunjung juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menetapkan hari libur bersama pada hari Senin (26/12). Dengan demikian, para pengunjung memiliki waktu luang yang cukup untuk menghabiskan masa liburan. Dipilihnya Pantai Santolo untuk tempat berlibur karena pantai ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah dengan biaya murah.

Suasana pantai yang tenang dengan ombak yang tidak terlalu besar membuat para pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Mereka juga bisa menikmati banana boats, yakni perahu karet berbentuk pisang yang ditarik perahu bermotor (bargas). Melalui wahana ini, para pengujung bisa mengarungi lautan sambil memecah ombak.

Dani (25) salah seorang pengunjung warga Garut Kota mengatakan, lebih memilih berkunjung ke Pantai Santolo untuk mengisi liburannya dengan alasan lebih mudah dijangkau dari tempat tinggalnya. Untuk menggapai tempat tujuan, ia juga tidak perlu mengeluarkan kocek yang lebih besar. (aji)**

Galamedia
Senin, 26 Desember 2011

Wednesday, December 28, 2011

Batuan di Gunung Lalakon Alami


Sofyan, ”Kalau Piramida, Batu Buatan yang Ditata Rapi”
SOREANG,(GM)-
Hasil penelitian Dinas Sumber Daya Alam Pertambangan, dan Energi (SDAPE) Kabupaten Bandung terhadap Gunung Lalakon di Kampung Badaraksa, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, tidak menemukan adanya batu buatan. Batuan andesit yang berada di dalam perut gunung hanyalah batu andesit alami.

"Sekitar dua minggu lalu Dinas SDAPE meneliti kawasan Gunung Lalakon untuk membuktikan keberadaan piramida yang ramai dibicarakan. Batuan andesit yang kita temukan bukan batu buatan, tapi alami dengan bentuk beragam. Sementara kalau batu yang disusun membentuk piramida, adalah batu buatan yang ditata secara rapi," jelas Kepala Dinas SDAPE Kabupaten Bandung, Sofyan Sulaeman di Soreang, Kamis (22/12).

Namun Sofyan Sulaeman tidak berani mengatakan jika di dalam lapisan tanah Gunung Lalakon itu tidak ada piramida seperti yang diyakini Yayasan Turangga Seta. Menurutnya, perlu penelitian lebih lanjut tentang keberadaan bangunan segitiga yang identik dengan negara Mesir terebut.

"Saya enggak mengatakan bahwa di Gunung Lalakon tidak ada piramidanya. Penelitian yang kita lakukan lalu memang tidak menemukan yang namanya piramida. Adapun hasil penelitian Dinas SDAPE sudah kita laporkan ke Pak Sekda beberapa waktu lalu," ujarnya.

Ia pun membenarkan jika Yayasan Turangga Seta melayangkan surat izin penelitian Gunung Lalakon kepada Dinas SDAPE. Akan tetapi hingga sekarang belum dijawab, karena izin penelitian tidak hanya cukup dari Dinas SDAPE tapi perlu melibatkan instansi terkait lainnya.

Baru kali ini

Sofyan mengakui sejak Dinas SDAPE berdiri, baru kali ini ada sebuah lembaga yang minta surat izin penelitian. Mengingat aspek penelitiannya berkaitan dengan benda cagar budaya, berarti harus melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Arkeolog, Kantor Kesbang, tidak cukup dari Dinas SDAPE.

"Karena berbagai alasan itulah, sampai sekarang saya belum menjawab surat izin penelitian dari Yayasan Turangga Seta," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Yayasan Turangga Seta yang pada awal tahun 2011 sempat menggegerkan warga Kabupaten Bandung dengan kegiatannya melakukan penggalian piramida di Gunung Lalakon, berencana akan kembali melanjutkan pencarian bangunan berbentuk segitiga tersebut.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Pemerintahan Desa Jelegong Muksin mengatakan, Yayasan Turangga Seta melakukan penggalian awal tahun 2011. Rencana awalnya penggalian sedalam 7 meter dengan lebar 5 meter tapi baru mencapai kedalaman sekitar 3 meter penggalian dihentikan.

"Pihak RW setempat menghentikan kegiatan penggalian karena tidak dilengkapi alat keselamatan penambangan yang memadai. Penggalian dilakukan secara vertikal dan horizontal. Khawatirnya batuan andesit jatuh menimpa pekerja," tuturnya

Berdasarkan keterangan sejumlah pekerja penggalian, pada kedalaman tertentu linggis dan peralatan tukang manual beberapa kali menghantam batu keras. Setelah sedikit terbuka, terlihat batu berwarna hitam berbentuk persegi panjang mirip bata merah. (B.104)**


Galamedia
Senin, 26 Desember 2011


Defisit APBD Kota Bandung Rp 678,6 Miliar Melanggar Ketentuan

BANDUNG, (PRLM).- Proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2012 Kota Bandung melebihi batas toleransi yang diperkenankan Menteri Keuangan. Untuk itu, pemangkasan pengeluaran sekitar Rp 500 miliar mutlak harus dilakukan.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna penyampaian Lembaran Kota (LK) Raperda APBD Kota Bandung 2012 di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (21/12). Proyeksi defisit yang dicantumkan dalam KUA PPAS sebesar Rp 678,6 miliar, atau 23,9 persen dari rencana pendapatan sebesar Rp 2,84 triliun. Seharusnya berdasarkan Permenkeu No. 127/PMK.07/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Batas Maksimal Defisit APBD 2012, hanya sebesar 6 persen atau Rp 170 miliar.

"Jumlah defisit itu saat ini masih melebihi batas defisit yang diperkenankan, sehingga diharapkan defisit itu dapat ditekan sesuai ketentuan," kata Wali Kota Bandung Dada Rosada usai penyampaian LK.

Dia menegaskan, efisiensi anggaran oleh setiap SKPD harus dilakukan. "Pendapatan harus dinaikkan, terutama dari sektor pajak seperti BPHTB, di sisi lain belanja harus dikurangi," ucapnya.

Dalam postur RAPBD 2012, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 3,5 triliun, dengan rincian belanja tidak langsung mencapai Rp 2 triliun (naik 5% dibandingkan APBD Perubahan 2011), serta belanja langsung sebesar Rp 1,5 triliun (meningkat 8,4% dibandingkan APBDP 2011). Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditargetkan Rp 719 miliar.

Rencana pendapatan 2012 mencapai 2,84 triliun, atau menurun Rp 211 miliar dibandingkan pendapatan pada APBDP 2011. "Ini karena Pemkot Bandung belum menargetkan dana alokasi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi," kata Dada. (A-175/A-88)***

sumber : www.pikiran-rakyat.com

Lingkar Nagreg Mulai Digunakan

SOREANG, (PRLM).- Sejumlah kendaraan roda dua dan empat sudah mulai melintasi Jalur Lingkar Nagreg, Jumat (23/12). Namun demikian, pembukaan jalur itu belum dinyatakan resmi untuk dibuka selamanya.

"Jalur Lingkar Nagreg belum resmi dibuka. Pembukaan jalur ini karena situasional saja. Kami sudah bekerja sama dengan pelaksana proyek. Intinya, saat ini Lingkar Nagreg dibuka untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat Natal dan Tahun Baru," ujar Kapolres Bandung Ajun Komisaris Besar Sony Sonjaya, di Nagreg, Jumat (23/12).

Adapun mengenai kapan dibukanya Lingkar Nagreg secara resmi, Kapolres mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan jalur baru tersebut akan dibuka karena itu kewenangan pemerintah.

Adapun terkait Natal, pihaknya mensinyalir bahwa kepadatan akan terjadi karena berdekatan dengan liburan saat weekend. Adapun terkait Tahun Baru, pihaknya mensinyalir tidak akan terjadi kepadatan di Nagreg karena tidak akan ada eksodus besar-besaran dari Garut ke Bandung. (A-194/A-88)***

sumber : www.pikiran-rakyat.com

Tuesday, December 27, 2011

Pemprov Jabar Dapat Jatah DIPA Rp 30,9 Triliun dari Pusat


Bandung - Pemerintah pusat mengucurkan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 sebesar Rp 30,9 triliun kepada Pemprov Jabar. DIPA yang diserahkan langsung oleh Presiden SBY kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan itu, akan diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di Jabar.

"Kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Karena dengan diterimanya DIPA lebih awal, maka pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian hasil pembangunan diharapkan maksimal dapat dinikmati masyarakat," ujar Heryawan dalam rilis yang diterima detikbandung, Rabu (21/12/2011).

Lebih jauh Heryawan menjelaskan, alokasi DIPA sebesar Rp 30,9 triliun itu, selanjutnya didistribusikan ke sejumlah instansi, baik vertikal maupun horisontal. Untuk instansi vertikal seperti Pengadilan, Kejaksaan, TNI, Polri, serta perguruan tinggi yang ada di daerah langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening masing-masing. Sedangkan untuk instansi horisontal seperti Pemerintah Kota/Kabupaten akan diserahkan Gubernur.

"Kita akan sesegera mungkin menyerahkannya kepada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat," imbuhnya.

Adapun alokasi DIPA untuk Jabar akan diprioritaskan pada beberapa program yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya pendidikan, alokasinya mencapai Rp 6 triliun dan bidang infrastruktur sebesar Rp 3,5 triliun. Sementara itu alokasi yang juga penting yakni bidang kesehatan.

"Agar penggunaan anggarannya, harus memperhatikan faktor-faktor prioritas. Penekanannya yakni, masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong iklim investasi, juga dengan belanja infrastruktur harus segera dikeluarkan untuk menggerakkan roda perekonomian, ekspor harus lebih surplus daripada impor. Presiden juga berpesan agar penggunaan anggaran ini diawasi dengan baik agar benar-benar tepat sasaran," tegas Heryawan.
(ern/ern)
sumber : bandung.detik.com 

Projek Ambisius Bandara Kertajati Disangsikan Segera Rampung

Meneladani Kepimpinan Nabi Ibrahim AS


Nabi Ibrahim al-Khalil as, adalah model ideal seorang pemimpin umat.  Kepemimpinan umat manusia diberikan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS setelah melewati berbagai ujian dalam bentuk perintah dan larangan.

QS. 2:124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim AS diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim".

Menurut sebagian ulama, 'beberapa kalimat' di dalam ayat ini, berhubungan dengan perintah dan larangan Allah SWT dalam konteks ritual Haji (manasik) dan pensucian diri (thaharah).  Kebersihan di sini berarti kebersihan lahiriah mencakup kebersihan dan kesucian 5 bagian kepala dan badan. 

Secara implisit, kebersihan lahiriah adalah cermin dari kebersihan jiwa dan pikiran dari seseorang calon pemimpin. Secara umum, kebersihan dan kesucian berakar pada sebagai aqidah yang bersih dan lurus (Fitrah Allah). Dari penjelasan di atas,  dapat diambil pelajaran bahwa 'kebersihan' adalah syarat pertama bagi seorang calon pemimpin.

Dalam konteks lebih luas, ujian kepemimpinan Ibrahim AS, sebagaimana dapat dipahami dari pendapat Ibnu Abbas RA, meliputi ujian intelektual, spiritual (keimanan), dan emosional (keberanian dan kesabaran).

Kematangan akal dan pikiran Ibrahim AS telah teruji dalam perjalanannya mencari Tuhan serta caranya berwacana dan beradu argumentasi. Keimanan Ibrahim AS adalah keimanan yang bulat dan utuh, yaitu aqidah yang lurus lagi bersih.  

emuanya dicapai dengan mata telinga, akal sehat, dan hati jujur. Puncak keimanannya telah terbukti dalam bentuk penyerahan diri secara menyeluruh serta kepatuhannya terhadap (perintah dan larangan) Allah Tuhan Semesta Alam.

QS.2:131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam".

Keberanian Ibrahim AS telah terbukti dan teruji dari sikapnya terhadap kemapanan atau status quo. Dengan tegas ditolaknya ajakan orangtua, kaum, bahkan penguasa untuk mempersekutukan Allah SWT. Semua itu dilakukannya dengan cara-cara yang cerdas dan elegan, sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur’an.

Kesabaran Ibrahim AS teruji saat ia dilemparkan ke dalam api. Ujian selanjutnya adalah saat Ibrahim AS harus berhijrah meninggalkan tanah airnya. Kesabaran Ibrahim AS lagi-lagi diuji saat harus meninggalkan anak dan istrinya di tengah lembah yang sepi dan tandus, tanpa dukungan logistik yang memadai. 

Ujian lain bagi Ibrahim AS adalah kesabarannya dalam menjamu tamu-tamu, di tengah-tengah keterbatasannya secara finansial dan material. Puncak tertinggi ujian kesabaran bagi Ibrahim AS adalah saat ia diperintahkan untuk mengorbankan puteranya Ismail AS. 

Kesabaran Ibrahim AS adalah kesabaran individu dengan dukungan solid dari keluarganya. Itu tercermin dari sikap Siti Hajar saat wanita mulia itu dan bayinya akan ditinggalkan di tengah lembah yang tak berpenduduk. Dukungan solid yang sama tercermin dari sikap Ismail saat diminta pendapat tentang mimpi ayah-nya.

Belajar dari ujian kepemimpinan Ibrahim AS, jelas bahwa ‘kebersihan’ adalah pra-sayarat bagi seorang pemimpin.  Selanjutnya, kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional (keberanian dan kesabaran) adalah syarat penting bagi calon pemimpin umat.  Semuanya harus terbukti dalam perkataan, sikap, dan perbuatan dan teruji oleh waktu.

Lebih jauh lagi, Ibrahim AS adalah seorang pemimpin yang memiliki visi masa depan, sebagaimana tercermin dalam doa dan harapannya, tentang negeri Mekah dan Ka’bah yang dibangunya bersama Ismail, tentang kiprah anak keturunannya di masa depan. 

Semua itu di dalam bingkai “dakwah yang berkelanjutan”, bukan karena nafsu melanggengkan kekuasaan. Harapannya, saat Allah SWT mengangkatnya sebagai kalifah seluruh manusia, maka anak ketururannya akan terlahir pula pemimpin umat. 

Doa Ibrahim AS dijawab langsung oleh Allah SWT, dengan syarat mereka tidak berlaku zalim (mempersekutukan Allah SWT dan/atau berbuat tidak adil).  Sejarah mencatat bahwa dari anak keturunan Ibrahim AS, telah lahir para nabi dan rasul yang juga adalah pemimpin umat. 

Di antaranya adalah Nabi dan Rasul kita, Muhammad SAW, Pemimpin umat manusia hingga akhir zaman.  Di tengah-tengah kita kini, hidup pula Ulama pewaris nabi, para penjaga al-Qur'an dan as-Sunnah. Wallahu’a’lam.

Penulis adalah sahabat Republika Online yang tengah menimba ilmu di Arlington, Texas
 sumber : www.republika.co.id 

Monday, December 26, 2011

Lindungi Pecandu Narkotika yang Berobat

Malam Tahun Baru, Kendaraan Dilarang Parkir di PasupatiBandung - Polrestabes Bandung melarang kendaraan roda dua dan empat parkir di sepanjang Jembatan Layang Pasupati saat malam pergantian Tahun Baru 2012 mendatang. Seratusan anggota disiagakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Widodo Eko Prihastopo menegaskan kalau Jembatan Layang Pasupati bukan sebagai tempat konsentrasi massa saat perayaan malam tahun baru seperti berkumpul serta memarkirkan kendaraan.

"Kalau dibiarkan malah bisa menyebabkan kecelakaan serta menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Jadi kami larang kendaraan parkir serta massa berkumpul di Fly Over Pasupati," kata Widodo di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (22/12/2011).

Widodo menuturkan, petugas kepolisian siap menjaga dan mengamankan kondisi di sepanjang Jembatan Layang Pasupati yang memang selama ini dilintasi kendaraan saat malam Tahun Baru.

"Nanti ada sekitar seratusan lebih personel yang melakukan pagar betis di sepanjang Fly Over tersebut. Kami tak akan menutup jalan, serta mengatur arus lalu lintas agar berlangsung lancar," ucap Widodo.

(bbn/ern)
sumber : bandung.detik.com 

Dunia dan Ilusinya


Oleh Nur Suharno MPdI

Nilai kehidupan dunia tidak diukur dari melimpahnya harta, tingginya jabatan, ataupun kesenangan duniawi belaka, semua itu bersifat sementara. Karena itu, janganlah menjadikan semua itu sebagai tujuan akhir dari kehidupan dunia.

Alquran menggambarkan kehidupan yang menunjukkan hakikat kehidupan dunia sebenarnya tidak terlena dalam urusan dunia, dan melupakan kehidupan akhirat.

Pertama, al-la’b wa-lahwu (permainan dan senda gurau). Kesenangan dunia hanya sebentar, tidak kekal. Untuk itu, jangan mudah terpedaya olehnya, serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat.

Sesungguhnya kenikmatan dunia itu hanya sebagai penghilang kepedihan, dan tidak lebih dari permainan dan senda gurau belaka.

Allah SWT berfirman, “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?” (QS Al-An’am [6]: 32).

Kedua, al-zinah (perhiasan). Kehidupan dunia berupa wanita, keturunan, harta dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, dan sejenisnya hanyalah sebuah perhiasan, bukan suatu nilai.

Semuanya adalah sarana, bukan tujuan. llah SWT berfirman, “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS Ali Imran [3]: 14).

Ketiga, al-ghurur (tipuan). Penggambaran dunia dengan al-ghurur, karena dunia dapat menundukkan manusia, membuat mereka condong kepadanya, dan lalai dari apa ang seharusnya dipersiapkan untuk menghadap Allah SWT. Allah SWT berfirman, “Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” (QS Ali Imran [3]: 185).

Keempat, al-aradh (harta benda). Harta benda tidak akan kekal dan tidak akan abadi. Kehidupan dunia datang hanya untuk memberi peringatan akan ketidakabadiannya (QS Annisa’ [4]: 94).

Rasulullah SAW menegaskan, ”Kekayaan sejati bukanlah terletak pada banyaknya harta benda, akan tetapi terletak pada kelapangan hati.” (HR Muslim).

Para penghuni dunia selalu ingin saling berbangga dengan kekayaan, kekuasaan, kekuatan, keturunan, kedudukan, dan sebagainya. Mereka ingin menjadi populer dalam urusan dunia, karena ketidaktahuannya.

Sedangkan bagi mereka yang senantiasa waspada dan mengetahui hakikat kehidupan dunia, akan menjadikannya sebagai jembatan penyeberangan. Dunia bukan tujuan akhir, tetapi sebagai sarana yang dapat mengantarkannya menuju kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a’lam.


Penullis adalah sahabat Republika Online
sumber : www.republika.co.id 

Sunday, December 25, 2011

Setiap Pengembang Harus Sediakan Fasilitas Sosial dan Umum


 SARNAPI/"PRLM"SARNAPI/"PRLM" BUPATI Bandung H. Dadang Naser saat menandatangani prasasti peresmpian Masjid Baiturrahman Komplek Sanggar Mas Lestari Desa Tarajusari, Banjaran, Jumat (23/12) didampingi Ketua Umum MUI Kab. Bandung,...

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.Ip., meminta kepada setiap pengembang perumahan untuk mentaati ketentuan yang tertera dalam IPT (Ijin Pemanfaatan Tanah) salah satunya menyediakan fasilitas sosial berupa masjid atau sarana keagamaan dan fasilitas umum untuk kepentingan olahraga warga perumahan.
“Setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas tersebut, saya akan memerintahkan kepada setiap camat untuk meneliti pengembang yang tidak menyediakan fasilitas tersebut,� tandas Bupati Bandung ketika meresmikan Masjid Baiturrahman di Kompleks Perumahan Sanggar Mas Lestari Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran, Jumat (23/12).
Penyediaan sarana keagamaan berupa masjid atau musala, kata Dadang M Naser wajib pula dilakukan oleh setiap pengusaha pom bensin di Kabupaten Bandung. Bupati Bandung akan memberikan ijin pendirian pom bensin jika para pengusahanya sanggup menyediakan musholla di lokasinya masing-masing.
“Sama halnya pendirian sebuah pabrik, juga harus menyediakan sarana tersebut, bahkan pabrik harus menyediakan danau kecil sekitar 10 persen dari luas tanah keseluruhan, sebagai wahana penyedia air jika musim kemarau tiba... kata Dadang pula. (A-71/A-88)***
sumber : www.pikiran-rakyat.com

Jaga Kondisi Selama LiburanPara pemain PERSIB Bandung diminta tetap menjaga kondisinya masing-masing selama masa liburan empat hari yang diberikan tim pelatih. Setelah menjalani sesi latihan pagi, Kamis (22/12), Maman Abdurahman dan kawan-kawan diliburkan dari kegiatan latihan rutin selama empat hari ke depan. "Pemain diliburkan dari latihan sampai tanggal 26 Desember nanti. Mereka akan kembali berlatih pada tanggal 27 Desember. Meski tidak ada latihan, kita sudah mengingatkan pemain untuk menjaga kondisinya masing-masing," kata Asisten Pelatih, Robby Darwis di Mes PERSIB, Jln. A. Yani Bandung, Kamis (22/12).

Dikatakan Robby, para pemain harus menjaga kondisinya karena pertandingan lanjutan Liga Super Indonesia (LSI) 2011-2012 akan bergulir lagi pada tanggal 3 Januari 2012. PERSIB akan mengawali perjuangannya di tahun baru dengan menjamu PSAP Sigli di Stadion Si Jalak Harupat Soreang, Kab. Bandung, 5 Januari 2012.

Sementara itu, sejumlah pemain yang berasal dari luar Bandung memanfaatkan waktu liburan empat hari untuk pulang kampung. Tapi, ada juga di antara mereka yang tetap bertahan di Bandung. "Para pemain dari luar kota, umumnya pulang kampung hari ini. Tapi ada juga yang memilih tetap di Bandung," kata Robby. Beberapa pemain yang pulang kampung di antaranya adalah Jandry Pitoy ke Manado, Muhammad Ilham dan Hendra Ridwan ke Makassar, Mohammad Nasuha ke Serang, Tony Sucipto ke Jakarta, dan Hariono ke Sidoarjo. Sementara Zulkifli Syukur memilih tetap tinggal di Bandung karena keluarganya sedang berada di Bandung.***
Jaga Kondisi Selama Liburan


Semua Ada Masanya, Jangan Tergesa


Oleh Meylina Hidayanti

"Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh…” (HR.Bukhari dan Muslim dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud ra,).

Begitulah proses penciptaan manusia. Setiap insan telah melaluinya, langkah demi langkah. Setiap tahapan dalam proses pun telah diperhitungkan dengan cermat,tepat dan tanpa cacat sedikitpun.

Mengapa diperlukan proses tersebut? Bukankah Allah mampu menciptakan semua manusia sekaligus bila Ia menghendaki?. Lagi pula hanya Diialah Allah Sang Maha Kuasa, Maha Mengetahui?

Didalam proses kandungan makna mendalam. Sungguh Allah sebenarnya telah mendidik hamba-hambaNya semenjak ia berada dalam perut ibundanya, tarbiyah istimewa dariNya yang bertemakan kesabaran. Ada proses yang harus dilalui dan itu membutuhkan kesabaran

Kesabaran terhadap segala sesuatu yang telah ia tetapkan, kesabaran dalam menjalani perintah-perintahNya, meski sungguh teramatlah mudah bagi Allah sang Maha Pencipta untuk menciptakan manusia  sekaligus. Namun Allah menghendaki manusia menjalani proses dan bagaimana menjalani tahapan demi tahapan dengan bersabar.

Bila bukan karena kesabaran dan ketabahan, tentulah Siti Hajar tidak akan mondar-mandir, pulang dan pergi antara dua gunung yang kecil, shafa dan marwah sebanyak tujuh kali demi mendapatkan setetes air untuk putranya, ismail.

Contoh kesabaran juga bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, terpisah dari ayah kandungnya, dan dipenjara sebagai tahanan, hingga pada akhirnya ia menjadi seorang penguasa Mesir. Nabi Yusuf melalui perjalanan yang amat panjang.

Sebagaimana pula Rosulullah saw yang rela dicerca dan dilempari batu hingga cedera pada kedua kaki Rasulullah oleh kaum Bani Tsaqif ketika beliau hijrah ke Thaif. Begitulah proses langkah demi langkah yang akan senantiasa berlanjut hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Seorang anak kecil tak lantas tiba-tiba mampu berjalan. Ia harus merangkak. Itu pun tak bisa dilakukan ketika si bocah masih di bawah sembilan bulan.

Saat pertama berjalan pun tak lantas ia bisa langsung berlari. Kadang keseimbangan sering hilang dan terjatuh. Butuh beberapa waktu lagi bagi si bocah untuk bisa benar-benar berjalan seimbang. Itulah waktu yang telah ditentukan dan tak bisa dielakkan dalam tahapan proses.

Namun dalam menjalani proses, sering kali manusia ingin mempercepat waktu. Contoh paling mudah saat ingin sembuh dari sakit. Ada usaha yang harus dilalui untuk mendapatkan kesembuhannya dan ketika meminum obat dari dokter pun terdapat syarat seperti sekali sehari, 2 kali sehari atau 3 kali sehari.

Tidak bisa kesembuhan diraih dengan serta merta meminum semua obat sekaligus. Justru ketika pasien melakukan hal tersebut akan mengakibatkan over dosis. Sifat ketergesaan inilah yang kerap menguasai seseorang dan membuat manusia sulit bersabar.

Senantiasa terdapat efek samping yang negatif dari tergesa-gesa. Manusia mudah melupakan segalanya dan senantiasa ingin mendapatkan apa yang diinginkannya dengan sesegera mungkin

Sebagaiman dalam beberapa firmannya “Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (adzab)-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera” (QS. al-Anbiya’: 37).

Proses kehidupan perlu dilalui dengan sabar dan tenang, langkah demi langkah sebagaimana Allah mengajarkan proses terciptanya manusia.

Bersabarlah, karena semua ada masanya, seperti pelajaran ulat yang beralih rupa menjadi kupu-kupu elok. Bersabarlah, maka kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Justru sikap tergesa-gesa hanya membuat banyak energi terbuang sia-sia, membuat banyak ajaran dan petunjuk dari Allah terabaikan dan bahkan apa yang diupayakan bisa berakhir buruk, mirip dengan efek over dosis. Wallahua’lam.

Penulis adalah sahabat Republika Online yang kini mengajar sebagai guru IPS Terpadu di SMPIT Az Zahra Sragen
sumber : www.republika.co.id

Saturday, December 24, 2011

Meneladani Oto Iskandardinata, Pencetus Pekik "Merdeka"

PRLM - SEBAGIAN besar masyarakat Bandung dan Jawa Barat tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Si Jalak Harupat dan Oto Iskandardinata. Si Jalak Harupat sering dikaitkan sebagai nama stadion yang kini menjadi markas Persikab dan sering menjadi tempat berlaga tim sepakbola kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung.

Sementara Oto Iskandardinata banyak dijadikan nama jalan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Bahkan, nama dan gambarnya juga tertera pada pecahan uang Rp 20.000 yang tersebar di seluruh nusantara. Namun, tidak sedikit warga Bandung dan Jawa Barat yang belum mengetahui bahwa kedua nama itu mengacu kepada tokoh yang sama, yakni Oto Iskandar di Nata. Seorang pahlawan nasional asal Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

œOrang hanya tahu nama dan fotonya saja dari nama jalan dan pecahan uang Rp 20.000, tetapi sosoknya belum banyak yang mengenal. Padahal, banyak keteladanan yang bisa ditiru darinya, kata Atih Amini Pujanadi (78), putri keenam Oto Iskandar di Nata seusai menghadiri peringatan ke-66 gugurnya Oto Iskandar di Nata di areal Pasir Pahlawan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (20/12).

Di areal makam Oto Iskandar di Nata tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Pemprov Jabar juga turut menghadiri upacara peringatan wafatnya Oto Iskandar di Nata. Peringatan ini juga dihadiri sejumlah pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen yang tergabung dalam Paguyuban Pasundan.

Sebagai anggota keluarga, Atih tahu betul sosok ayahnya yang memelopori pengangkatan tokoh proklamator Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia itu. Menurut dia, Oto Iskandar di Nata merupakan sosok pejuang yang pantang menyerah, berjiwa nasionalis, dan antipenjajah.

œDia bisa berbahasa Belanda tetapi bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ketika penjajah memintanya berjongkok di lantai, dia menolaknya dengan tegas karena menurut dia manusia itu setara. Bahkan, dia lebih mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan pribadi ataupun keluarganya, tuturnya.

Atih menyayangkan karena keteladanan itu kini belum banyak dimiliki generasi muda saat ini. Mereka lebih mengidolakan para selebriti ketimbang meneladani pahlawannya. Padahal, menurut dia, generasi muda bisa lebih mengenal Oto Iskandar di Nata melalui berbagai buku sejarah dan biografi yang ada untuk bisa meneladaninya. Oto Iskandar di Nata lahir di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, 31 Maret 1897. Pada masa perjuangannya, Oto aktif dalam bidang pendidikan, sosial-budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan.

Oto pertama kali mencetuskan kata"merdeka!" pada Sidang Panitia Kemerdekaan Indonesia serta mengusulkan pengangkatan Soekarno dan Hatta untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia secara aklamasi. Oto wafat di Mauk, Tangerang, Banten, 20 Desember 1945 pada usia 48 tahun. (Cecep Wijaya Sari/PRLM/A-88)***

sumber : www.pikiran-rakyat.com

Bandung Segera Miliki BEST 118


DIDIN. SJ./"PRLM"
DIDIN. SJ./"PRLM" ASISTEN II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Kota Bandung mewakili Walikota Bandung,, H. Ubad Bachtiar (ketiga kiri) bersama Direktur Utama Pikiran Rakyat, Joko Hendrarto (ke empat kiri) dan...

BANDUNG, (PRLM).-Kota Bandung akan segera memiliki layanan panggil kegawatdaruratan bernama Bandung Emergency Service and Treatment (BEST) 118. Layanan yang dirilis Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung itu akan menanggulangi proses pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat (pre hospital), mulai Januari mendatang.

Penanganan pertama khususnya bagi kecelakaan itu didasarkan pada kebutuhan warga dalam sistem penanganan kegawatdaruratan yang kini belum cepat, tepat, dan aman.

Selama ini, penanganan kecelakaan sebelum pertolongan medis di rumah sakit (pre hospital) belum banyak dianggap terlalu penting.
Padahal, banyak pertolongan pertama yang ditangani salah oleh pihak yang melakukan kegawatdaruratan, termasuk oleh warga.

"Yang seharusnya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), jadinya malah K3P atau Kecelakaan Pada Pertolongan Pertama," ungkap Ketua PMI Kota Bandung Nadi Sastrakusumah, seusai sosialisasi BEST 118, di GH Universal, Bandung, Selasa (20/12).

Ia mencontohkan, banyak kasus pertolongan pertama pada kecelakaan di jalan yang menyebabkan kondisi fatal. Sebut saja retakan tulang akibat kecelakaan yang berubah menjadi patah tulang, akibat salah penanganan pada pertolongan pertama. Belum lagi kondisi lebih buruk lainnya, yang berubah menjadi kondisi fatal bagi si korban.

Dengan hadirnya BEST 118, diharapkan tingkat kesalahan pertolongan pertama pada kecelakaan dapat diantisipasi. Nantinya, warga cukup menghubungi satu nomor untuk mendapatkan tim BEST 118.

Nomor tersebut juga akan diintegrasikan dengan pihak kepolisian (laka lantas), rumah sakit rujukan, serta pemadam kebakaran.

"Ketika laporan atau ada telepon masuk, seketika itu juga akan menyiagakan rumah sakit, sehingga korban dapat langsung ditangani," ujarnya.

Dengan kekuatan enam armada ambulans, beserta satu sopir, tiga paramedic, dan satu dokter, warga Kota Bandung dapat melaporkan kejadian kegawatdaruratan selama 24 jam.

Akan tetapi, PMI Kota Bandung masih membutuhkan dana sekitar Rp 1.5 miliar untuk membangun call center terintegrasi itu. Untuk sementara, warga akan dilayani oleh nomor telepon PMI.

“Kami harap PT Telkom dapat menyediakan nomor yang dapat diingat warga ketika keadaan darurat, seperti (022) 70000118,” ujar Nadi.

Sementara itu, Direktur Utama Pikiran Rakyat Bandung Joko Hendrarto mengatakan, Pikiran Rakyat akan ikut menyosialisasikan BEST 118 dan juga ilmu pertolongan pertama di kolom Pikiran Rakyat. (A-196/A-89)***

sumber : www.pikiran-rakyat.com

Pengawasan Malam Tahun Baru di Lembang Diperketat

NGAMPRAH, (PRLM).- Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan Polres Cimahi memfokuskan pengawasan dan pengaturan lalu lintas pada malam tahun baru 2012 di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Setiap malam pergantian tahun, kawasan Lembang dinilai paling padat didatangi pengunjung baik dari dalam maupun luar kota.

“Setiap malam tahun baru, Lembang selalu ramai didatangi warga baik dari Kota Bandung maupun Jakarta dan sekitarnya. Bahkan, hotel-hotel di Lembang sudah habis dipesan untuk perayaan tahun baru nanti. Jadi, banyak personel yang akan diturunkan di Lembang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Megaharry Pujiharto saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Kantor Pemkab Bandung Barat, Batujajar, Senin (19/12).

Dinas Perhubungan juga mendirikan posko induk di Lembang guna memantau dan mengatur lalu lintas di kawasan Lembang. Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan di kawasan itu bekerja sama dengan Polres Cimahi.

Selain di Lembang, kata Megaharry, pengawasan lalu lintas juga akan di lakukan di sejumlah titik rawan macet, di antaranya di Jalan Raya Tagog-Padalarang, Cimareme, dan Kota Baru Parahyangan. Sebanyak 87 personel akan diturunkan untuk menangani kemacetan di sejumlah titik tersebut. (A-192/A-88)***

sumber : www.pikiran-rakyat.com

Friday, December 23, 2011

Penjualan Mobil Diperkirakan Tembus 890 Ribu Unit


Bandung - Meski sempat terkendala tsunami Jepang dan banjir di Thailand, penjualan mobil nasional diperkirakan mencapai 890.000 unit. Jika itu terjadi maka bakal menembus target yang ditetapkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo).

Gaikindo sebelumnya menetapkan target maksimal 870.000 unit untuk penjualan mobil nasional.

"Sampai akhir tahun penjualan mobil diprediksi mencapai 890.000 unit," kata Presdir PT Astra Internasional Tbk Prijono Sugiarto dalam Press Conference Astra Biz Center di Jalan Soekarno Hatta, Senin (19/12/2011)..

Hingga Oktober 2011 saja Prijono menyebut penjualan roda emppat sudah mencapai angka 814 ribu. Di akhir tahun diprediksi akan ada penambahan sekitar 65 ribu hingga 70 ribu.

Jabar sendiri lanjut Prijono berkontribusi 17 persen untuk angka penjualan roda empat. Angka pertumbuhan otomotif khususnya mobil di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan nasional. Pertumbuhan hingga bulan Oktober 2011, Jabar tumbuh 19 persen dibandingkan nasional yang tumbuh 15 persen.

"Pertumbuhan otomotif nasional antara 15 hingga 16 persen, atau sekitar 880 ribu hingga 90 ribu. Untuk Jabar, angkanya lebih tinggi, sampai Oktober ini atau pertumbuhan 10 bulan sudah 19 persen," ujarnya.

Tahun depan, pertumbuhan otomotif pun diprediksi akan tetap meningkat meski targetnya tidak besar mengingat adanya krisis di Eropa. Tahun 2012 ditargetkan penjualan roda empat sebanyak 920 ribu unit.

"Kalau tahun depan, kita lihat Eropa ini mau kemana. Target konservatifnya naik sekitar 2,5 hingga 5 persen. Diatas 900 ribu sampai 950 ribu," tuturnya.

Ia mengatakan, berdasarkan data dari World Bank, ada 56,5 persen penduduk Indonesia yang masuk kategori masyarakat kelas menengah yang diasumsikan dalam sehari bisa membelanjakan uang US$ 2 hingga US$ 20.

"Masyarakat kelas menengah ini adalah kekuatan kita. Tahun depan angka ini bisa terus meningkat hingga 63 persen dengan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
(tya/ern)
sumber : bandung.detik.com

Menemui Allah

Oleh Ustadz Hasan Basri Tanjung, MA

Bahasan ini sebenarnya telah masuk ranah tasawuf dan hanya bisa dijelaskan dengan baik oleh ahli tasawuf (sufi) yang mencapai maqam (tingkatan spritual)  mahabbah (cinta Allah) dan ma’rifah (mengenal Allah). Dalam kajian Tauhid, selalu ditegaskan bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan diperanakkan, tak bergantung pada apa pun jua. Dia adalah Zat Yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan sesuatu pun dan tidak pula ada yang menyerupainya. (QS.112:1-4,3:97,42:11).


Selain itu, disebutkan pula bahwa Allah bersemayam di atas Arasy yakni tempat yang tinggi dimana manusia tak mampu memikirkannya apalagi menghampirinya (QS.10:3,13:2,20:5,25:5). Meskipun pada sisi lain, bahwa Dia lebih dekat dari pada urat leher kita sendiri, tapi seringkali tak bisa merasakan kehadirannya. (QS.2:186, 50:16). Lalu, bagaimana cara menemui Allah ?

Salah satu jalan untuk menemui Allah SWT adalah mengunjungi Rumah-Nya, Baitullah. Meskipun,  boleh jadi Dia tengah tak ada atau tak berkenan untuk membuka pintu Rumah-Nya. Kalau pun bisa menemui-Nya, tentu bersifat personal dan belum tentu berdampak pada relasi sosial (pemberdayaan umat).

Sementara, menemui-Nya saat bersemayam di atas Arasy, tentu jalan yang tak mungkin dilalui oleh manusia biasa.  Lalu bagaimana cara menemui-Nya yang dampaknya bukan hanya individual (hablum minallah), tapi juga sosial (hablum minannas) ?

Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dalam buku 40 Hadits Qudsi Pilihan, (Lentera Hati, 2010), dinukil sebuah Hadits Qudsi (Hadits yang redaksinya dari Rasulullah SAW tapi maknanya dari Allah SWT.) dari Abu Hurairah Ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW. Bersabda : “Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung akan berfirman pada Hari Kiamat :

Wahai putra putri Adam (Ibnu Adam), Aku sakit, tetapi mengapa engkau tak mengunjungi-Ku ? Ibnu Adam bertanya : ”Yaa Rabb, bagaimana aku mengunjungi-Mu sedang Engkau adalah Tuhan seru sekalian alam ?”. Allah berfirman : “Tidakkah engkau tahu bahwa hamba-Ku si Fulan sakit, mengapa engkau tidak menjenguknya ? Tidakkah engkau tahu, sekiranya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan menemukan Aku di sana”.

Wahai putra putri Adam, Aku minta makanan kepadamu, tapi mengapa engkau tidak memberi-Ku makan ?”. Ibnu Adam pun bertanya : “Yaa Rabb, bagaimana aku memberi-Mu makan, sedang engkau adalah Tuhan seru sekalian alam ?”. Allah berfirman : “Tidakkah engkau tahu bahwa hamba-Ku si Fulan telah meminta makanan kepadamu, mengapa engkau tidak memberinya makan ? Tidakkah engkau tahu, seandainya engkau memberinya makan, niscaya engkau akan mendapatkan itu (ganjarannya) di sisiku ?”.

Wahai putra putri Adam, Aku minta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberi-Ku minum ? Lalu Ibnu Adam bertanya : “Yaa Rabb, bagaimana aku memberi-Mu minum, sedangkan Engkau adalah Tuhan seru sekalian Alam”?. Allah berfirman : “Tidakkah engkau tahu bahwa Hamba-Ku si Fulan telah minta minum kepadamu, tetapi mengapa engkau tidak memberinya minum ? Seandainya engkau memberinya minum, niscaya engkau akan mendapatkan itu (ganjarannya) di sisi-Ku.”


Jika kita simak Hadits di atas, pesan pertama sebagai jalan menemui Allah adalah membesuk orang sakit. Boleh jadi, karena orang sakit sedang berada di persimpangan jalan, yakni antara hidup dan mati. Seorang yang sakit keras atau kritis, sedemikian dekat kepada Allah. Sejatinya, ia berhak atas Muslim yang lain untuk dijenguk dan wajib bagi seorang Muslim untuk menjeguknya (HR. Muslim).

Mengunjungi orang sakit tidak sekedar lepasnya kewajiban, tapi justru dapat mengeratkan persaudaraan dan keharmonisan sosial. Hubungan yang disharmoni seringkali terbangun kembali setelah mengunjungi yang sakit. Doa yang dipanjatkan dan kegembiraan hatinya bisa mempercepat kesembuhan.

Jika kita ingin menemui Allah, maka kunjungilah orang-orang sakit yang bersandar dan bergantung penuh hanya kepada Allah SWT karena Allah pun senantiasa berada di sisi mereka yang sabar akan derita yang menimpa. Dalam kondisi demikian, mereka seringkali diabaikan dan terlupakan. Kita terkadang kaget dan menyesali, setelah mendapat kabar kematian si sakit sementara belum sempat menjenguknya.

Pesan kedua dan ketiga Hadits di atas adalah memberi makan dan minum. Kaum dhuafa dan mustdh’afin (anak yatim, miskin,  terlantar, tertawan, hidup berkalang tanah beratap langit, kekurangan gizi dan kelaparan) yang jumlahnya semakin bertambah adalah hamba-hamba yang dikasihi Allah. Mereka sengaja dihadirkan oleh Allah untuk menguji keimanan dan komitmen sosial kita sekaligus sebagai jalan menemui Allah SWT.

Konon, Nabi Musa As. pernah bertanya kepada Allah, dimana ia bisa menemui-Nya. Allah menjawab : “Temuilah Aku di tengah orang yang hancur hatinya”. Karena itulah, Allah SWT menyuruh kita untuk memberi makan orang yatim, miskin dan yang tertawan hidupnya, bahkan dinilai sebagai pendusta agama jika tidak menyantuni mereka (QS.2:177,90:14-16,93:9-10,107:3).

Justru dengan jalan yang tidak mudah ini, kita bisa menemui Allah dengan rasa bahagia, tenang dan nikmat baik dunia maupun akhirat. Tapi itu semua bisa diraih hanya dengan ikhlas dalam beramal shaleh dan tidak menyekutukan-Nya. (QS.18:110).

Demikianlah Islam mengajarkan ibadah yang sebenarnya, yakni ibadah yang berdimensi individual dan sosial sekaligus. “Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah agar menjadi kaya. Jangan menunggu sukses baru bersyukur tapi bersyukurlah agar bertambah sukses”, demikian orang bijak berkata.

Selagi ada kesempatan dan umur untuk melakukan kebaikan, maka lakukan sekarang. Jangan menunggu kaya atau sukses. Boleh jadi belum sempat kaya atau sukses ajal telah tiba. Menyesal kemudian tiada berguna.  (QS.63:10-11). Sedekah yang paling tinggi nilainya adalah pada saat kita juga membutuhkan. Dan, jika mampu melakukannya, luar biasa nikmatnya dan Allah pun segera memberi ganti yang berlipat dan tidak terkira-kira (laa yahtasib). Insya Allah !

sumber : www.republika.co.id

Keteladanan dalam Mendidik

Oleh: DADAN SAEPUDIN
DEWASA ini, ada sebuah pergeseran nilai mengenai eksistensi guru di dunia pendidikan. Hal ini ditandai dengan menipisnya makna guru sebagai pekerjaan profesi yang dalam kirata masyarakat Sunda digugu jeunga ditiru. Perkataan-perkataan seorang guru, baik dalam menyampaikan materi ataupun ketika memberi nasehat, seringkali masuk dari telinga kanan keluar di telinga kiri di sebagian peserta didik (siswa).

Artinya, ada sebagian siswa yang menganggap sepele perkataan-perkataan gurunya yang mengandung nilai edukatif. Guru dalam persepsi siswa tidak dipandang sebagai sosok yang harus diikuti atau dalam istilah Alquran surat Al-Ahzab ayat 21, uswah hasanah. Dari sini timbul sebuah kekhawatiran akan terjadinya pergeseran nilai dan hilangnya identitas guru di hadapan peserta didik.

Menyikapi hal itu, kalau kita membicarakan keberadaan kredibilitas guru dalam dunia pendidikan memiliki nilai strategis dan urgen. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Wina Sanjaya (2006:18) bahwa guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Karena itu, pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan (yang harus digugu dan ditiru). Sebagai seorang model, guru harus mempunyai kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (personal competencies).

Berkenaan dengan hal di atas, tutur kata (ceramah) dalam proses pendidikan merupakan metode yang cukup dominan digunakan oleh guru saat ini. Sehingga, ada kesan jika tidak ada ceramah atau nasihat, maka dapat dikatakan proses belajar mengajar tidak ada. Sebenarnya, jika berbicara metode dalam mendidik siswa sangat banyak, namun ada hal yang paling penting untuk kita kaji saat ini yaitu mendidik siswa dengan keteladanan. Keteladanan (uswah hasanah) adalah metode mendidik dengan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik.

Kenapa keteladanan dewasa ini begitu penting? Jawabannya sederhana, bahwa mendidik bukan sekader transfer of knowledge, melainkan lebih jauh dari itu mendidik adalah proses pembentukan manusia seutuhnya melalui transfer of knowledge dan transformasi moral --dalam bahasa agama pembentukkan akhlakul karimah-- sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Keteladanan dan transformasi moral

Jika kita menilik perjalanan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad saw, baik pada periode Makkah maupun periode Madinah, maka kita akan menemukan metode dakwah beliau dalam mendidik ummat melalui keteladanan. Menurut Ahmad Tafsir dalam "Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam" (2007:143), pribadi Rasul itu adalah interpretasi Alquran secara nyata. Tidak hanya caranya beribadah, tetapi cara beliau berkehidupan sehari-hari pun kebanyakan merupakan contoh berkehidupan Islami.

Keteladanan Rasulullah saw dalam mendidik umat pada saat itu mengisyaratkan kepada umat Islam (dalam hal ini guru) agar mendidik tidak hanya pandai dalam berbicara dan memberikan nasihat kepada anak didik, tetapi juga harus tampil di depan mereka memberikan contoh yang baik secara langsung. Allah swt sangat membenci hamba-Nya yang hanya pandai berbicara tanpa ada aksi nyata. "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan?. Allah sangat membenci kalian yang hanya mengatakan sesuatu yang tidak pernah kalian kerjakan." (QS. Ash Shaff : 2-3, Depag RI, 1992:928).

Keteladanan dalam mendidik ini sangat penting sebagaimana gambaran di atas bahwa saat ini ada gejala menipisnya kredibilitas pendidik di mata siswa. Secara gradual sosok guru bukan lagi sosok yang harus digugu jeung ditiru, bahkan anak lebih bangga mengidolakan artis sinetron dari pada orang yang selama ini berupaya mencerdaskan dirinya.

Nah, dalam proses mendidik, guru harus menjadi sosok yang dapat menjadi panutan bagi siswa. Uswah hasanah (contoh yang baik) secara sederhana dapat dilakukan dengan bertutur kata yang baik kepada siswa, datang ke sekolah tepat waktu, penampilan yang rapih, sikap yang ramah, memberikan pujian dan kritik kepada siswa yang kontruktif, peka serta berupaya membantu permasalahan yang dihadapi anak didik kita, dan sebagainya.

Untuk itu, dalam mengemban misi suci sebagai guru, keteladan melalui ucapan, sikap, dan perbuatan merupakan sebuah keniscayaan, conditio sine qua non! Keberhasilan dalam mendidik siswa tidak hanya diukur oleh transfer of knowledge tetapi oleh keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai moral kepada siswa-siswanya.

Mengakhiri tulisan ini, ada baiknya kita renungi beberapa baris sajak yang ditulis oleh Dorothy Law Nolte dalam Jalaluddin Rakhmat, "Psikologi Komunikasi" (1996: 102-103). "Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan". (Penulis adalah Sekretaris Umum FKGHS Kabupaten Bandung Barat)
galamedia Sabtu, 17 Desember 2011